INTRANET ➔

Táncművész BA - kortárstánc szakirány

→ HÍREK

→ MISSZIÓ

A Kortárstánc BA szak küldetése, hogy elősegítse azon fiatal tehetségek fejlődését és művészi növekedését, akik a kortárstánc területén kívánnak elindulni az előadóművésszé válás útján. Célunk, hogy a diákok a hároméves főiskolai képzés során korszerű és sokrétű tánctechnikai tudást, valamint nélkülözhetetlen előadói és alkotói gyakorlatot, továbbá a tanulmányaik zárásaként BA táncművész diplomát szerezzenek. A szak további célkitűzése, hogy a kortárstánc és a hivatásos pálya iránt érdeklődők orientációt és előképzést kapjanak a tánchoz és a BA képzéshez vezető úton. Ebben a felvételire és a képzésre felkészítő programok, műhelyek nyújtanak segítséget. Bízunk abban, hogy a képzés művészetpedagógiai tevékenysége  és nevelői munkája, valamint az itt végzett diákok a művészet eszköztárával alapértékeket jelenítenek meg az élet kulturális és társadalmi színtereiben.

→ ALAPKÉPZÉS

A hároméves táncművész képzés a kortárstánc területén végzett alkotó-előadó gyakorlatra és hivatásos előadóművészi pályára készít fel. A program középpontjában a hagyományos és újító tánctechnikák megismerése áll, amelyek a technikai képzés és fejlesztő munka, valamint az integrált gyakorlat és elmélet alapjain nyugszanak. Fejlesztői szemlélettel, az egyéni és csoportos tanulási folyamatok egyensúlyát szem előtt tartva, komplex értékelési rendszerrel, valamint a reflektivitást és a kreativitást elősegítő módszerekkel támogatjuk diákjaink fejlődését. A képzésben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink kísérletező, kutatásalapú alkotói gyakorlatot alakítsanak ki, valamint egyedi, hiteles előadói hangra találjanak rá. Diákjaink hazai és külföldi táncpedagógusok, valamint szakmailag aktív művészek útmutatása mellett, egy kreatív közösség részeként transzferábilis tudásra tehetnek szert. A formát öltő előadói vagy alkotói énkép nélkülözhetetlen attribútumai a kíváncsiság, a bátorság és az elhivatottság, továbbá a társadalmi és kulturális környezetre való érzékenység és nyitottság. 

A képzést azoknak ajánljuk, akik a saját művészi útjuk megtalálása érdekében vállalkoznak a 100%-os intenzitású önálló és csoportos munkára.

“Nem táncokat tanítunk, hanem táncolni tanulunk.”
Angelus Iván, alapító rektor

BŐVEBBEN

→ RÁFUTÁS

RÁFUTÁS programsorozatunk az idei tanévben is folytatódik. A programok mindegyike lehetőséget nyújt a személyes találkozásra, táncórákon és műhelyeken való részvételre, a főiskolán zajló munka megismerésére. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Magyarországon egyedülálló felsőfokú kortárstánc képzést nyújtó Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola mindennapjaiba, találkozhatnak pedagógiai szemléletével és gyakorlatával.

Felvételi Előkészítő Kurzust, Pályaorientációs Napokat, valamint Online Mentor Programot  szervezünk egész évben. 

BŐVEBBEN

→ SZAKADATLAP

A kortárstánc BA képzés vezetői:

Állandó tanárok:

Mikó Dávid

cirkuszi tánc BA, lovasakrobata BA szakmai asszisztens
/
mentorprogram szakmai koordinátor

A kortárstánc szak dokumentumai

Szakadatlap
A szak megnevezése Táncművész (kortárstánc szakirány)
A szak megnevezése angolul Dance
A diplomában szereplő képzettség Táncművész (kortárstánc szakirány)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése Dancer
Képzési szint alapképzés
MKKR szint (ISCED level) 6. szint
Tanulmányi terület (ISCED field) 0215 – performing arts
Kreditek száma 180
Időtartam 6 szemeszter
Képzési rend nappali
Képzés jellege kiemelten gyakorlatorientált
Képzés nyelve magyar
Tandíj 900.000.-HUF
Kreditháló / mintatanterv
Táncművészet BA szak (kortárstánc) I. Félév  II. Félév III. Félév IV. Félév V. Félév VI. Félév Összesítés
Tantárgy kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám összesen (min) összes kredit
Integrált élményközpontú tánc gyakorlat és elmélet 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 10 150 90 240 8 Éf 10 150 90 240 8 Éf 1380 64
Kreativitás 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 4 60 90 150 5 Éf 4 60 90 150 5 Éf 600 38
Társadalmi kompetenciák 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 420 36
Szabadon választott 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 15 45 60 2 Éf 2 15 45 60 2 Éf 150 20
Szakmai gyakorlat                                                       180 6 Éf       180 6 Éf 0 12
Diplomamunka                                                 2 60 90 150 5 Éf 2 60 90 150 5 Éf 120 10
Mobilitási ablak*                                                         25                  
összesen 34 510 390 900 30 34 510 390 900 30 34 510 360 870 30 34 510 360 870 30 20 315 405 900 30 20 315 405 900 30 2670 180
* A mobilitási ablak kreditértéke és szakmai tartalma megyegyezik az adott félév összes kreditszámával és szakmai tartalmával, a diplomamunka kivételével.                                                                  
Tantárgy/modul leírások
Képzési és Kimeneti Követelmények

Képzési és Kimeneti Követelmények Táncművész BA szak

A magyar felsőoktatási rendszer – a kreditrendszer rugalmasságából adódóan – számos belépési, elágazási és továbblépési lehetőséget kínál. Az adott alap- vagy mesterszak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg,

 • milyen szakképzettséget lehet szerezni a képzés elvégzésével,
 • milyen speciális alkalmassági, illetve elméleti és gyakorlati ismeretek,
 • valamint szakmai kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez,
 • a szak elvégzésével a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert,
 • a végzettsége mely szakmák gyakorlására jogosítja,
 • hány és pontosan milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez.
 • az egyes alapképzési szakokról milyen feltételek mellett lehet belépni a mesterképzési szakokra.

Az alap- és mesterképzési szakok követelményeit a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról elnevezésű rendelet határozza meg.

Alábbiakban idézzük a táncművészeti képzés követelményeit.

13. TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: táncművész (Dance)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: táncművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Dancer
 • választható specializációk: klasszikus balett, modern tánc, kortárstánc, néptánc, színházi tánc

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit.

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212/0215

7. Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák

A képzés célja táncművészek képzése, akik képesek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncművészet aktív művelésére, továbbá a régi és az új táncművészeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálására. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben. A végzettek alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A táncművész

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális táncművész számára.
 • Magas szinten ismeri a táncművészet több formanyelvét, azok stílusirányzatait, különös tekintettel az általa specializációként választottra.
 • Specializációjának megfelelően ismeri a magyar és nemzetközi táncművészeti életet a hagyományoktól kezdődően a kortárs törekvésekig.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal és az aktuális előadóművészeti törvénnyel.

 

b) képességei

 • Képes professzionális táncegyüttesekben – az általa választott specializációnak megfelelően táncművészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magasszintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • Képes a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, táncművek önálló értékelésére.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló, független társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

 

c) attitűdje

Nyitott az új ismeretekre, a személyes tánctechnikai és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.

 • Törekszik magasfokú technikai tudás birtokában minél több táncművészeti alkotás előadóművészeti feladatának elsajátítására, a balettrepertoár megismerésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel a táncművészeti alkotások multikulturális világa okán.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.

 

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez és elvárásaihoz igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, létrehozásában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.

 

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • általános és szakelmélet 45-55 kredit;
 • táncművészeti gyakorlat 125-135 kredit.

8.1.2. A táncművészek a specializációként választott táncformanyelv: klasszikus balett, modern tánc, kortárstánc, néptánc, színházi tánc területén, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő tánctechnikák és szakelméletek területein kapnak speciális ismereteket. A választható ismeretek kreditértéke a képzésen belül, a szakdolgozattal együtt legfeljebb 60 kredit.

 

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a képző intézmény saját előadásain, valamint professzionális színházak és együttesek produkcióiban közreműködve teljesítik a hallgatók.