INTRANET ➔

Cirkuszművészet BA / LÉGTÁNC és LEVEGŐAKROBATIKA zsáner

Harmadik dimenzió! 

 

Szárnyakkal élni, elrugaszkodni a földről, repülni, szállni, legyőzni a gravitációt, örök emberi álmunk. Csak kevesek számára adatik meg, hogy ne csak vágyálomként, de a valóságban is elemelkedhessen a földtől, s tegye ezt mindennap, élete szerves részeként. Az artisták világa, a cirkuszművészet lehetőséget ad, színteret biztosít a lehetetlennek tűnő megélésére. Felszállhatunk a kupolába, itt légtánccá válhat a tánc, többszáz szempár figyelmével kísérve meghódíthatjuk a magasságot.

 

Mindehhez professzionális segítség, testünk tökéletes ismerete, izmaink és csontozatunk rugalmasságának tökélyre fejlesztése, kiváló erőnlét szükséges. A talajon begyakorlott mozdulatok levegőbe való átemeléséhez vezető út rendkívüli alaposságot, tudatosságot és koncentrációt követel.

 

Technikai eszközök, különböző sebességgel embert emelni bíró motorok, húzóponttal bíró nagy magasságú tér, levegő karika, trapéz, tissue, vagy hammock, háló vagy gurtni, áll rendelkezésre áll, de elsősorban eltökéltség, tenni,- repülni,- szállni,- levegőben táncolni- akarás kell.

 

Képzési kínálatunk hamarosan új cirkuszi zsánerrel bővül.

2024 szeptemberében indul a

LÉGTÁNC és LEVEGŐAKROBATIKA

oktatás a

Cirkuszművészet BA szakon.

A főiskolai BA végzettség megszerzése a gyakorlati tudás mellet a művészi elemző gondolkodásmód kifejlesztésével jár együtt.  Lehetővé teszi, hogy a főiskolai végzettséget szerző artistaművész alkalmas legyen egyéni önálló levegőakrobata műsorszámmal fellépni, vagy társulatban csoportosan munkát vállalni. Képes lesz új, önálló műsorszámot létrehozni de a technikai tudáson túl a az elsajátított skillek művészi tartalmának, üzenethordozó lehetőségeivel is tisztába kell lennie.

Olyan érettségizett fiatalok jelentkezését várjuk, akiknek a testi felépítése és erőnléte alkalmas a levegőben való munkavégzésre, esztétikus, művészi alkotás létrehozására. Akiknek a tánc vagy a levegőakrobatika területén megszerzett tapasztalata, előképzettsége van. Tudásszomjjal bír, el kívánja sajátítani a cirkuszművészet e csodálatos ágazta gyakorlásához, műveléséhez vagy akár annak megújításához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi

Felvételi folyamat során három részében értékeljük a jelentkezőket:

 • A belső jelentkezési lap értékelése
 • A pályaalkalmasság megítélése
 • A gyakorlati vizsga értékelése
➔ BŐVEBBEN

Tandíj / Ösztöndíj

Tandíj

Jelenleg csak térítéses képzésre lehet jelentkezni 900.000.- Ft./ félév áron.

Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola tanácsadó irodája segít feltérképezni a tandíjakhoz és a tanulmányi idő alatti élethez szükséges források részbeni, vagy teljes körű megszerzési lehetőségeit.

Hírek / ösztöndíj lehetőségek

Tandíjtámogatási ösztöndíj

Főiskolánk aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak lehetőséget nyújt
egy olyan ösztöndíjra, ami kifejezetten a tandíj befizetésére irányul.

Rektori ösztöndíj

Kérelem alapján, a szociális és a kiválósági szempontok, valamint az iskola aktuális lehetőségeinek függvényében…

Szakadatlap

A szak dokumentumai

Szakadatok
A szak megnevezése Cirkuszművész
A szak megnevezése angolul Circus Arts
A diplomában szereplő képzettség Cirkuszművész
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése Circus Performer
Képzési szint alapképzés
MKKR szint (ISCED level) 6. szint
Tanulmányi terület (ISCED field) 0215 – performing arts
Kreditek száma 180
Időtartam 6 szemeszter
Képzési rend nappali
Képzés jellege kiemelten gyakorlatorientált
Képzés nyelve magyar
Tandíj 900.000.-HUF
Kreditháló / mintatanterv
Cirkuszművészet BA szak I. Félév  II. Félév III. Félév IV. Félév V. Félév VI. Félév Összesítés
Tantárgy kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám összesen (min) összes kredit
Integrált élményközpontú cirkuszművészet gyakorlat és elmélet 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 10 150 90 240 8 Éf 10 150 90 240 8 Éf 1380 64
Kreativitás 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 4 60 90 150 5 Éf 4 60 90 150 5 Éf 600 38
Társadalmi kompetenciák 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 420 36
Szabadon választott 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 15 45 60 2 Éf 2 15 45 60 2 Éf 150 20
Szakmai gyakorlat                                                       180 6 Éf       180 6 Éf 0 12
Diplomamunka                                                 2 60 90 150 5 Éf 2 60 90 150 5 Éf 120 10
Mobilitási ablak*                                                         25                  
összesen 34 510 390 900 30 34 510 390 900 30 34 510 360 870 30 34 510 360 870 30 20 315 405 900 30 20 315 405 900 30 2670 180
* A mobilitási ablak kreditértéke és szakmai tartalma megyegyezik az adott félév összes kreditszámával és szakmai tartalmával, a diplomamunka kivételével.                                                                
Tantárgy/modul leírások
Képzési és Kimeneti Követelmények

CIRKUSZMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: cirkuszművészet (Circus Arts)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: cirkuszművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Circus Performer

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212/0215

7. Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan cirkuszművészek képzése, akik képesek a 21. századi korszerű cirkuszművészet egy-egy személyiségüknek és motivációiknak megfelelő irányzatában kimagasló művészeti tevékenységre. Képesek az emberi képességek határait súroló művészetük és produkcióik biztonságos, egészséges megtervezésére, gyakorlására és előadására, a cirkuszművészeti aktív és fenntartható életmódra, valamint fizikális, szellemi és művészeti megújulásra. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A cirkuszművész

a) tudása

 • Átfogóan ismeri a cirkuszművészet tárgykörének alapvető tényeit, történetét, irányzatait és határait.
 • Ismeri a testi, szellemi kondíció, koordináció, izoláció, tér-, idő-, dinamikai orientáció alapvető sajátosságait.
 • Ismeri teljes mélységében a cirkuszművészet fő zsánereit, alapszinten ismeri a mellékzsánereket.
 • Alapszintű gyakorlati ismeretekkel rendelkezik valamennyi zsánerről.
 • Birtokában van a cirkuszművészet gyakorlásához szükséges biztonsági, baleset- és életvédelmi ismereteknek.
 • Ismeri a cirkuszművészet tárgyi és eszközrendszerét, azok biztonságos használatát.
 • Rendelkezik az általános- és társművészeti, kulturális ismeretekkel, kritikai szemlélettel.
 • Ismeri a cirkuszművészeti területen a pályaépítés lehetőségeit, követelményeit.
 • Ismeri az online és offline kommunikáció működését, gyakorlatát.
 • Ismeretekkel rendelkezik a kreatív írás, prezentációkészítés, prezentálás terén.
 • Rendelkezik a tudásszerzéssel kapcsolatos ismeretekkel, az ismeretszerzés módszereinek fejlesztésére, megújítására vonatkozó tudással.

b) képességei

 • Képes innovatív cirkuszművészeti produkció megtervezésére, biztonságos megtanulására és magas művészi színvonalon történő előadására.
 • Képes a saját és társai fizikális, szellemi és pszichés állapotának megítélésére, a saját és mások határainak felmérésére, a társakkal való alkotó együttműködésre.
 • Képes a megszerzett ismeretei birtokában azokat alkalmazni és kreatív módon, művészi színvonalon alkotni.
 • Képes a megszerzett ismereteinek bővítésére, a folyamatos megújulásra.
 • Képes a cirkuszművészet területéhez kapcsolódó gyakorlati vagy elméleti probléma felismerésére, kezelésére.
 • Képes összetett technikai vagy szakmai projektek, tevékenységek, előadások vezetésére, tervezésére, megvalósítására.
 • Képes a cirkuszművészet terén tudatos és sikeres pályaépítésre.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

c) attitűdje

 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a cirkuszművészeti szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Figyelemmel kíséri a cirkuszművészettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Nyitott a cirkuszművészet területén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, alkalmazására, képes kísérletezni.
 • Törekszik arra, hogy önképzése által a cirkuszművészet megújulásával és fejlődésével lépést tartson.
 • Törekszik arra, hogy a művésztársakkal együttműködésben dolgozzon.
 • Törekszik az egyén és a közösség harmóniájának megteremtésére, megtartására.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Munkájában elkötelezett a saját és mások biztonsága és egészségmegőrzése mellett.
 • Megosztja tapasztalatait szakmai közösségével, így segítve a csoporttagok fejlődését.

d) autonómiája és felelőssége

 • Munkáját szakmai felelősséggel végzi.
 • Felelősséget vállal cirkuszművészek, illetve csoportok szakmai fejlődésének irányításáért.
 • A cirkuszművészetben tudatosan törekszik a társadalmi felelősségvállalásra.
 • Önálló, kreatív alkotómunkát végez.
 • Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más – gazdasági, jogi – szakterületek szakembereivel.
 • Feltárja az alkalmazott technikák, folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Tudatában van munkája és döntései jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott csoport munkavégzését, figyelemmel a csoporttagok munkavégzésének hatékonyságára, eredményességére és biztonságosságára.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • cirkuszművészeti gyakorlat 126-144 kredit,
 • általános és szakelmélet 36-54 kredit, amelynek része a szakdolgozat elkészítése is.

8.2. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen: a képző intézmény saját, az összes zsáner gyakorlására és fejlesztésére alkalmas, biztonságos gyakorlóhelyein szervezett, továbbá előadásain, valamint professzionális cirkuszok és cirkuszi együttesek produkcióiban teljesített gyakorlat, melynek kreditértéke a 8.1. pont szerinti cirkuszművészeti gyakorlat részeként legalább 10 kredit.